Promote Your Page Too

 

 

 
 

NOVINKY

arr3Novinky od Alexander Henry FabricsExkluzívne bavlnené látky s originálnym dizajnom - všetko skladom... arr3Truly GorjussNová kolekcia je už dostupná v e-shope. Panely budú opäť v septembri.... arr3Blush a White opäť na skladeMinky Cuddle Dimple vo farbe White a Blush máme opäť na sklade... arr310.júl 2020Gumičky, bavlnené šikmé prúžky a fixy na textil znovu skladom. Takisto máme v ponuke čiernu a bielu... arr3Nová kolekcia českých látokVýborný pomer cena/kvalita - nová kolecia od výrobcu z ČR... arr3Dobierka je späťarr3Špeciálne materiály na rúškaTermolín, bavlna so striebrom... arr3Biela bavlnaDnes sme naskladnili bielu bavlnenú látku s certifikátom Oekotex Standard100.... arr323.máj 2019Nové farby Minky Cuddle Dimple: Watermelon, Amethyst, Breeze, Rosewater, Sunshine, Hot pink, Beige,... arr327.september 2018Nové adventné kalendáre od Dashwood Studio...

RÝCHLO SA MÍŇA

vaša cena 0,99 EUR (27,18 CZK)
vaša cena 0,99 EUR (27,18 CZK)
vaša cena 1,25 EUR (34,31 CZK)

TOVAR V AKCII

vaša cena 0,55 EUR (15,10 CZK)
vaša cena 0,89 EUR (24,43 CZK)
vaša cena 0,60 EUR (16,47 CZK)
Ing.Zuzana Tomčíková  Látky UŠIMITO
Tramínova 13
831 52 Bratislava

+421 948 375 836

+421 2 3900 8181

info@latkyusimito.sk

 


» II. objednávka, zmluva
II. objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo, E-mailovú adresu. V prípade ostatných osôb musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta podnikania (podľa druhu osoby) ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ, (v prípade že mu bolo IČO, DIČ pridelené, alebo v súlade so všeobecne záväznými predpismi pridelené byť malo), bankové spojenie pozostávajúce z čísla bankového účtu a kódu banky, objednávací kód tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude prostredníctvom automatického systému obchodu zaslané na E-mailovú adresu potvrdenie prijatej objednávky, ktoré slúži výlučne na informovanie zákazníka o prijatí objednávky prevádzkovateľom a pridelení čísla objednávky, ktoré je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol pri úhrade kúpnej ceny.

2. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením prostredníctvom E-mailu zaslaného na E-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, tzn. že vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

3. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká prevádzkovateľovi/predávajúcemu povinnosť predmet kúpy spotrebiteľovi/kupujúcemu odovzdať a spotrebiteľovi/kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň prevádzkovateľovi/predávajúcemu  dohodnutú kúpnu cenu.

4. V prípade, že spotrebiteľ/kupujúci nezaplatí a/alebo neprevezme predmet kúpy, poruší tým svoje zmluvné povinnosti, na základe čoho sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi/predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, nie však menej ako 7,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a nie je tým dotknuté a obmedzené právo prevádzkovateľa na náhradu vzniknutej škody.

5. Spotrebiteľ/kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že mu tovar nebol ešte prevádzkovateľom/predávajúcim fakturovaný a expedovaný. Objednávku je možné stornovať písomnou formou. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámia prevádzkovateľa/predávajúceho spotrebiteľovi/kupujúcemu E-mailom alebo poštou o akceptovaní stornovania objednávky.

6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ: V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ/kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar v originálnom balení s príslušnými etiketami na adresu predávajúceho /nie na dobierku/.

7. V prípade, že spotrebiteľ/kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a opotrebovaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi/kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia, poškodenia, alebo straty jeho časti  stanovenú predávajúcim v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti spotrebiteľovi/kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v zmysle predchádzajúcej vety bezhotovostným prevodom na účet zadaný spotrebiteľom/kupujúcim. Na tento účel sa spotrebiteľ/kupujúci zaväzuje v prípade odstúpenia od zmluvy poskytnúť predávajúcemu číslo účtu na ktorý požaduje vrátiť kúpnu cenu.

8. Spotrebiteľ /kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov plavky, spodná bielizeň a podobne).
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku  spotrebiteľa/kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

9. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MjdiY2U5